Na osnovu Zakona o radu direktor privrednog društva “HOTEL PRIJEDOR”ad dana 08.01.2016. godine donosi

 

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

 

Osnovne odredbe 

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se kod ovog poslodavca:

 • organizacione jedinice
 • vrste radnih mesta u organizacionim jedinicama i broj izvršilaca,
 • uslovi potrebni za rad na svim radnim mestima,
 • opis poslova i zadataka radnih mesta.

Član 2.

Utvrđivanje organizacije rada i sistematizacija poslova i radnih zadataka ima za cilj da se obezbedi organizaciona efikasnost i kvalitet rada, povećanje produktivnosti rada i poboljšanje organizacije i radnog procesa u kome će se ostvariti puna zaposlenost svih zaposlenih u obavljanju delatnosti.

 

Član 3.

Oganizaciju i vođenje poslova sa usklađivanjem procesa rada obavljaju rukovodeći organi:

 1. Direktor
 2. Upravni odbor

 

 

ORGANIZACIONE JEDINICE

 

Član 4.

U cilju ostvarivanja maksimalnih rezultata u izvršavanju poslova i radnih zadataka, delatnosti poslodavca će se odvijati po organizacionim jedinicama i to :

 • Uprava preduzeća
 • Restoran / slastičarna / picerija
 • Služba održavanja
 • Služba recepcije
 • Računovodstvo
 • Turistička agencija
 • Marketing služba
 • Služba komercijale
 • Član 5.

U zavisnosti od potreba obavljanja poslova iz delatnosti poslodavca i od uspešnosti poslovanja kao celine ovlašćeno lice  može svojom odlukom promeniti broj i vrstu organizacionih jedinica kao i vrstu i broj potrebnih izvršilaca u njima ili ih ukinuti u potpunosti.

Odluka ovlašćenog lica u smislu stava 1. ovog člana ima pravnu snagu izmene odnosno dopune ovog Pravilnika a Odluka stupa na snagu 8-og dana od dana donošenja.

 

 

 

VRSTE RADNIH MESTA

 

Član 6.

Radno mesto kao osnovni oblik rada kod poslodavca čine pojedini radni zadaci ili homogeno ili međusobno povezani skup radnih zadataka koji čine tehnološku celinu čija složenost je jednakog ili približno jednakog stepena i koje jedan ili više zaposlenih obavljaju na određenom prostoru, sa određenim sredstvima rada, po predviđenom postupku i u datim radnim uslovima.

Obavljanje poslova u okviru radnog mesta može obavljati zaposleni koji ispunjava sve uslove predviđene ovim Pravilnikom.

Za rad na određenim poslovima, izuzetno, mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja u skladu sa zakonom.

 

Član 7.

Radna mesta i i potrebni uslovi za njihovo izvršavanje se utvrđuju i to:

 

Vrsta školske spreme Stepen školske spreme Radno iskustvo Drugi uslovi Broj izvršilaca
Direktor 1
Upravnik 2
Konobar 10
Kuvar 8
Komercijalista 5
Recepcioner 5
Kucni majstor 2
Higijeničar 6

Član 8.

Zaposleni se prilikom prijema raspoređuje na radno mesto za koje je primljen prema uslovima iz ovog Pravilnika.

Zaposleni koji u toku radnog odnosa stekne viši stepen školske spreme ima pravo da bude raspoređen na odgovarajuće radno mesto prema stečenoj školskoj spremi i drugim uslovima ukoliko kod poslodavca za to postoje uslovi.

Stečena kvalifikacija odnosno školska sprema je samo jedan od uslova za raspoređivanje na odgovarajuće radno mesto ali ne i obaveza poslodavca da takvo raspoređivanje i vrši.

 

 

Član 9.

Svaki zaposleni je dužan da u okviru svog radnog mesta obavlja poslove i radne zadatke tog radnog mesta u skladu sa uslovima definisanim jedinstvenom nomenklaturom zanimanja.

Zaposleni je dužan da obavlja poslove i drugog radnog mesta iste vrste školske spreme ukoliko je to neophodno za obavljanje procesa rada kod poslodavca.

Zaposleni može odbiti nalog za obavljanje poslova svog ili drugog radnog mesta samo ukoliko bi time učinio krivično delo, povredu radne dužnosti ili bi izvršavanje tog naloga moglo ugroziti njegov život i zdravlje ili život i zdravlje drugih lica ili prouzrokovati štetne posledice za poslodavca.

 

Član 10.

Svaki zaposleni na poslovima i radnim zadacima u okviru radnog mesta na koje je raspoređen odgovara za:

 • Ažurno, blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova i radnih zadataka,
 • Kvalitetnu i blagovremenu realizaciju odluka vlasnika, organa upravljanja i naloga direktora i neposrednih rukovodioca,
 • Čuvanje i održavanje sredstava rada i korišćenje materijala sa kojima radi,
 • Pridržavanje mera zaštite na radu.

Član 11.

Kod raspoređivanja zapsoleni na odgovarajuća radna mesta pored uslova stručnosti, radnog iskustva tamo gde je ono uslov za zasnivanje radnog odnosa i drugih uslova, uzima se u obzir i :

 • Lična svojstva i osobine zaposleni,
 • Posebna i specijalistička znanja zaposleni, uključujući i znanje stranih jezika,
 • Kvalitet i kvantitet poslova koji je obavljao do raspoređivanja po oceni neposrednog rukovodioca,
 • Redovnost i ažurnost na poslu,
 • Posebne sklonosti,
 • Druge okolnosti od značaja za raspoređivanje.

Član 12.

Radno mesto se može ukinuti zbog:

 • Ukidanja organizacione celine,
 • Trajnog prestanka potrebe za obavljanje tih poslova,
 • Trajnog smanjenja obima radnih zadataka na radnom mestu,
 • Trajne izmene radnih zadataka u programu organizacione jedinice.

OPIS POSLOVA U OKVIRU RADNIH MESTA

 

Član 13.

Radnici obavljaju sledeće poslove i radne zadatke:

 

 

Direktor:

 • Rukovodi poslovanjem
 • Vodi poslovnu politiku poslodavca,
 • Organizuje i rukovodi procesom rada,
 • Odgovara za zakonitost rada
 • Prati kretanja na tržištu iz delatnosti poslodavca,
 • Neograničeno zastupa i predstavlja prema trećim licima, državnim organima i ustanovama,
 • Ugovara poslove i zaključuje ugovore,
 • Stara se o realizaciji  ugovora,
 • Vrši kontrolu izvršenja tekućih poslova,
 • Vodi poslovnu politiku
 • Vrši izbor svih zaposlenih i odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih saglasno važećim propisima i aktima poslodavca,
 • Koordinira sa drugim pravnim subjektima i institucijama,
 • Odgovara Upravnom odboru za uspešnost poslovanja i rukovođenja celokupnim radom,
 • Obavlja i sve druge poslove u skladu sa naredbama i uputstvima Upravnog odbora.

 

 

Upravnik:

 • Uspostavlja i održava stalan kontakt sa kupcima i dobavljačima,
 • Organizuje prodaju robe i odgovoran je za pravilan odnos prema kupcima,
 • Prati promene asortimana robe i daje predloge za proširenje asortimana kao i dopunu robe,
 • Organizuje ažurno vođenje svih potrebnih evidencija o nabavci, prometu, zalihama kao i drugim potrebnim evidencijama i, ukoliko je to potrebno, vrši sam vođenje tih evidencija,
 • Vrši formiranje cena i odgovoran je za pravilnu primenu propisa o načinu formiranja cena robe, prodaje robe, obračunu poreza na promet i drugih zakonskih obaveza,
 • Vrši ažurno vođenje svih potrebnih evidencija o nabavci, prometu, zalihama kao i drugim potrebnim evidencijama,
 • Odgovoran je za stanje robe u prodavnici i solidarno sa prodavcima snosi materijalnu odgovornost za istu,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,

Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug ovom sistematizacijom ili pojedinačnim naredbama rukovodilaca.

 

 

Higijeničar:

 • Održava higijenu poslovnih prostorija, kancelarijskog nameštaja i druge opreme,

Obavlja sve kurirske poslove iz delokruga poslodavca,

Održava kompletnu higijenu stambenog dela hotela

 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,

Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug ovom sistematizacijom ili pojedinačnim naredbama rukovodilaca.

 

Kuvar:

 • Održava higijenu poslovnih prostorija, kancelarijskog nameštaja i druge opreme,
 • Obavlja sve kurirske poslove iz delokruga poslodavca,
 • Priprema tople i hladne napitke za stranke i zaposlene,
  • Poslovni pripreme i serviranja hrane za restoran, slasticarnu
 • Obavlja poslove nabavke i pripremanja toplih i hladnih napitaka za zaposlene i njihove poslovne stranke,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 • Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

 

Recepcioner:

 

 • Održava higijenu poslovnih prostorija, kancelarijskog nameštaja, recepcije i druge opreme,
 • Obavlja sve kurirske poslove iz delokruga poslodavca,
 • Prima stranke, upoznaje ih sa hotelom
  • Obavlja poslove korespodencije, rezervacije isl.
 • Obavlja poslove nabavke i pripremanja toplih i hladnih napitaka za zaposlene i njihove poslovne stranke,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 • Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

 

Konobar:

 

Priprema, prodaje i služi napitke iz ponude caffe bara
Sudjeluje kod preuzimanja robe,

Kontrole ispravnosti zaprimljene robe kako u pogledu količine, tako i u pogledu kvalitete, Skladišti odnosno slaže iste u za to namijenjene prostore
Kontrolira rokove trajanja proizvoda, te pravovremeno obavještava neposrednog rukovoditelja o artiklima kojima uskoro istječe rok trajanja
Vodi brigu o ispravnom i urednom isticanju cijena, promjenama cjenika, a u skladu s uputom neposrednog rukovoditelja
Brine oko održavanja čistoće i higijenskih uvjeta u caffe baru i sanitarnom čvoru, a po potrebi i cijeloj postaji na kojoj obavlja poslove
Odgovara za povjerena financijska sredstva i imovinu poslodavca, odgovara za eventualno utvrđene inventurne razlike svi ostali poslovi po nalogu rukovoditelja

 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 • Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

 

 

Kućni majstor :

 

Kućni majstor vodi brigu o postrojenjima centralnog grijanja i njihovom redovitom servisiranju, održava i provjerava ispravnost vodovodnih, električnih, plinskih i drugih instalacija u HOTELU,

Vodi brigu o ispravnosti protupožarnih uređaja i brine se o njihovom pravilnom razmještaju unutar hotela i servisiranju te osigurava objekte i drugim sredstvima za gašenje požara, vodi propisane evidencije o kontrolnim pregledima instalacija i predlaže upravi mere i sredstva za otklanjanje uočenih nedostataka, za popravke koje ne može sam obaviti dužan je naći stručnu osobu prema uputama i u dogovoru s direktorom HOTELA najkasnije do 15.tekućeg meseca podnosi upravi mesecni izvješće o radu i plan rada za idućI mjesec, kao i prijedlog potrebnih financijskih sredstava za otklanjanje uočenih nedostataka i nabavku materijalnih sredstava za održavanje objekata i zaštitu na radu, brine da inventar bude uvijek na svom mjestu, ispravan i dostupan korisnicima te obilježen inventurnim brojevima, vrši samostalno stolarske, vodoinstalaterske, električarske i druge sitne popravke prema svom znanju i mogućnostima, nabavlja materijale za popravke svih vrsta instalacija i opreme u hotelu, pravodobno osigurava lož ulje i drva za ogrjev, koja priprema za loženje zajedno sa vozačem – kućnim majstorom, održava travnate površine i nasade oko hotela, pravovremeno poduzima mjere za osiguranje objekata od elementarnih nepogoda, obavlja zidarske poslove, individualno ili sa ostalim radnicima, obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada, a po nalogu direktora hotela.

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTOR

 

 

dipl. oec.   Aleksandar Stjepanović

 

 

 

———————————————————————————————————

 

Na osnovu Zakona o radu  AD HOTEL PRIJEDOR, Prijedor dana 10.01.2016. godine, a na osnovu SISTEMATIZACIJE RADNIH MESTA od 08.01.2016. god. donosi sledeće:

 

 

 

ODLUKA

 

Na osnovu neostarivanja rezultata poslovanja, drasticno umanjenog posla u pomenutom sektoru, umanjene snage trzista, povecane konkurencije u bransi, UPRAVNI ODBOR izdaje zahtjev DIREKTORU za svodjenjem broja radnika prema izvršenoj optimizaciji i analizi provodenoj kroz dokument SISTEMATIZACIJE RADNIH MESTA od 08.01.2016. godine.

 

 

Dostavljeno:

 

 1. OGLASNA TABLA
 2. Služba računovodstva
 3. Dosije
 4. Arhiva

 

 

HOTEL PRIJEDOR

M.P.                                           _____________________

Upravni odbor ad HOTEL PRIJEDOR

 

 

———————————————————————————

 

 

Na osnovu Zakona o radu AD HOTEL PRIJEDOR, Prijedor dana 11.01.2016. godine, a na osnovu SISTEMATIZACIJE RADNIH MESTA od 08.01.2016. god. donosi sledeće:

 

ODLUKA

 

Zbog neostvarivanja rezultata rada bez krivice radnika i zbog nemogućnosti premeštaja na drugo radno mesto radnici BORKA STOJIĆ, DAVIDOVIC NEĐELJKO, ĐENADIJA STOJANKA na poslovima KONOBAR se proglašava tehnološkim viškom jer je prestala potreba za obavljanjem poslova te vrste. U periodu od tri meseca uručiti rešenja o otkazu postupajući u skladu s važećim Zakonom o radu.

 

Obrazloženje

 

Na osnovu neostarivanja rezultata poslovanja, drastično umanjenog posla u pomenutom sektoru, umanjene snage trzista, povećane konkurencije u bransi, UPRAVNI ODBOR izdaje zahtjev DIREKTORU za svođenjem broja radnika prema izvršenoj optimizaciji i analizi provodenoj kroz dokument SISTEMATIZACIJE RADNIH MESTA od 08.01.2016. godine.

 

 

Dostavljeno:

 

 1. Radnik
 2. Služba računovodstva
 3. Dosije
 4. Arhiva

 

 

DIREKTOR

M.P.                                           _____________________

dipl. oec. Stjepanović Aleksandar

 

 

UPIT ZA REZERVACIJU

PROSLAVA 8.MARTA

Hvala za upit o slobodnim mjestima. Naši službenici uskoro Vam šalju mail sa informacijama.

Pin It on Pinterest

Share This